top of page

Privacy statement

Volleybalvereniging ZVH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging ZVH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Volleybalvereniging ZVH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ledenadmin@zvhvolleybal.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, trainers, vrijwilligers en donateurs

Persoonsgegevens van leden, trainer, vrijwilligers en donateurs worden door Volleybalvereniging ZVH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie betrekking hebbend op wedstrijden, trainingen, nieuwsbrieven en andere gerelateerde activiteiten binnen de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging ZVH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Adres

 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging ZVH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor onbepaalde tijd. De persoonsgegevens worden bewaard nadat de persoon geen lid, trainer, vrijwilliger of donateur meer is in verband met reüniedoeleinden of iets dergelijks.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De Nevobo en Sportlink, waarbij we aangemeld moeten zijn als volleybalvereniging. We hebben de verplichting om de persoonsgegevens van de leden aan hen door te geven. Dit is onder andere ten behoeve van de Nevobo-contributie en wedstrijdzaken.

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Op minderjarige leden die tijdens hun lidmaatschap meerderjarig worden, wordt automatische deze Privacy policy van toepassing.

Foto’s en ander beeldmateriaal

Foto’s en ander beeldmateriaal kan worden gebruikt voor:

 • Spelerskaart

 • Krant

 • De openbare Facebookpagina en Facebookgroep van de volleybalvereniging ZVH

 • Nieuwsbrief van de volleybalvereniging ZVH

 • Eventueel andere communicatie-uitingen

 • Website volleybalvereniging ZVH

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Volleybalvereniging ZVH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • De betreffende personen hebben kennisgenomen van de noodzaak tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.

 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze vrijwilligers en trainers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Dit kunt u doen door contact op te nemen met ledenadmin@zvhvolleybal.nl.

bottom of page